۱۳۸۳ آبان ۲۴, یکشنبه

خیلی ساده.... نه... خیلی پیچیده!!!؟

در افسانه های کهن هندوستان حکایتی دلنشین وجود داره که به زیبایی قدرت درون انسان رو نشون می ده:می گویند که در روزگاران دور،ادمیان همه خلق وخوی وسرشت خدای گونه داشتند ولی از توانایی های خود خوب استفاده نکردند و کار بجایی رسید که برهما،خدای خدایان،تصمیم گرفت قدرت خدایی را از انان باز گیرد وآن را در جایی پنهان کند که دست ادمیان از ان کوتاه باشد.

خدایان کوچک گفتند :قدرت بیکران انسان را در اعماق خاک پنهان کنیم برهما گفت:انسان ژرفای خاک را خواهد کاوید و دوباره به ان دست پیدا خواهد کرد.خدایان گفتند :نیروی یزدانی ادمیان را به اعماق اقیانوسها منتقل کنیم تا از دسترس او دور باشد.برهما گفت:نه،دیر یا زود به اعماق دریا رخنه خواهد کرد و گمشده خویش را خواهد یافت.خدایان گفتند:به نظر می رسدکه در اب وخاک،جایی پیدا نمیشودکه ادمی نتواند به ان دست یابد!

برهما گفت:ما این نیروی یزدانی را در وجود خود او پنهان میکنیم!انجا بهترین محل برای پنهان کردن ان گنج گرانبهاست و یگانه جایی که ادمی هرگز به فکر جستجو و یافتن ان بر نخواهد امد

در ادامه افسانه امده است:از ان به بعد،ادمی سراسر جهان را پیموده است همه چیز را جستجو کرده است بلندی ها را در نوردیده،به اعماق دریا رفته،تا دورترین نقاط خاک نفوذ کرده تا چیزی را بدست اورد که در ژرفای وجود خود او پنهان شده است

!!!!!

مرجان

--------------------------

Join us in the community of Shefa in Orkut!

--------------------------