۱۳۸۳ آذر ۱۶, دوشنبه

خدا کنه بارون بیاد

خدا کنه بارون بیادتو جسم مرده مون دوباره جون بیاد

خدا کنه بارون بیادکارا سر سامون بیادصحرا پر از برکت باشهدستا پر و پیمون بیاد

خدا کنه در وا بشهنگار من مهمون بیادوقتی که یار مهمونمهاز سفره بوی نون بیاد

خدا کنه فراوونیبیاره بار ارزونیکسی واسه نداشتنشنشه اسیر و زندونی

خدا کنه بارون بیادتو جسم مرده مون دوباره جون بیادLISTEN TO THE TARANEHmohammad--------------------------

Join us in the community of Shefa in Orkut!

--------------------------