۱۳۸۳ دی ۷, دوشنبه

آگاهی

مرا به کار جهان هرگز التفات نبود.......... رخ تو در نظرمن چنین خوشش آراست
حافظِ
من میخواهم بدانم خداوند این جهان را چگونه خلق کرده،است علاقه ای به این یا ان پدیده ندارم ،در طیف این عنصر یا ان عنصر لطفی نمی بینم من می خواهم اندیشه های او را بدانم ،مابقی جزئیات است
اینو البرت اینشتین گفته
به ظاهر راه متفاوتی رفتن ولی انگار تو زندگیشون یه هدف واحد داشتن

marjan