۱۳۸۳ بهمن ۴, یکشنبه

اميد مذهب ماست

اميد نفس كشيدن است و نااميدي حبس نفس.مولانا در دفتر سوم مثنوى نيز چنين آورده است:انبيا گفتند: نوميدى بد است

فضل و رحمت‏هاى بارى، بى‏حد استاى بسا كارها كه اول صعب گشت

بعد از آن بگشاده شد، سختى گذشتبعد نوميدى بسى اميدهاست

از پس ِ ظلمت بسى خورشيدهاستهيچ ما را با قبولى كار نيست

كار ما تسليم و فرمان كردنى استmohammad