۱۳۸۳ دی ۱۹, شنبه

سرود فجر

حداقل زمینه ای برای امید هست.اگر چه با من سخن نمی گوید،وقتی صحبت می کنم گوش می دهد.چشمانش برای دیدن چهره من به گردش در نمی اید ،اما چیز دیگری را هم نمی جوید
قسمتی از ترجمه شاکونتالا توسط دوست عزیزمون هدی........... دیدار


listen to:shakuntalas dance-tandow,flute and guitar


marjan