۱۳۸۳ دی ۳۰, چهارشنبه

علاقه ي من به تو مرا به اين مخمصه كشانده !

و اما

اگر عشق او را رنجور كند،

او را كه چشمان درشتش مرا ديوانه كرده،

من بي هراس به (درد ِ هجران ِ) او خوش آمد مي گويم،

اگرچه دائما بر من زخم زند.

آآآه ،اي خداوند قدرتمند! آيا بعد از چنان سرخوردگي ايي رحمت خود را شامل حالم نخواهي كرد؟انگاه كه كوچك بودم،

تو را با لطافتي بي پايان،

گرامي داشتم،

بيهوده كمانت را خم مي كني،

تير هاي تو بر من مي افتد.

علاقه ي من به تو مرا به اين مخمصه كشانده

و درست هم به كارم آمده.شاكونتالا

ادامه پرده سوم. عاشق شدن- قسمت15

source DYDAR