۱۳۸۳ بهمن ۱۹, دوشنبه

در مورد سخنراني بوشوقتي ديدم آفاي بوش به عنوان کسي که هيچوقت سرنوشت مردم (حتا مردم خودش) براش مهم نيس. بحاي گفتن کلمه ي دولت ايران از کلمه ي اين رژيم استفاده کرد. من به عنوان ايراني (و نه لزوما موافق يا مخالف با منش دولت کشورم) اين تحقير رو تحقير همه ي ايراني ها ميدونم.- اثر مستقيم اين تحقيرها ميدونين چيه؟ اينکه تو فردودگاه هاي خاک آمريکا از صفي که همه مثل آدم توش وايسادن شما رو ميکشن بيرون. شما آدم ايراني رو نه نماينده ي دولت ايران رو. بعد بهت دستور ميدن که کفشاتو جلوي بقيه دربياري. کمربندتو بيرون بکشي. ساعتت رو وا کني و ... .

mohammad