۱۳۸۳ اسفند ۲۲, شنبه

غرورپنهان

اگر به کسی خوبی کرده ای در برابرش چه توقعی داری؟
آیا همین کافی نیست که موافق طبیعت عمل کرده ای؟
آیا توقع داری که پاداشی به تو داده شود؟
این درست مانند آنست که چشم و پا برای دیدن و راه رفتن از آدمی توقع مزد داشته باشند
در حقیقت همانطور که این اعضا برای کار معینی ساخته شده اند و بر وفق طبیعتشان بدانچه از آنها خواسته عمل می کنند،انسان نیز که برای نیکی آفریده شده است وقتی بر وفق فطرتش عمل می کند یا به طور ساده در امور معمولی و عادی به همنوع خویش کمکی میرساند ، انجام وظیفه کرده است و پیداست که به مقصد غایی خویش خواهد رسید

از کتاب اندیشه ها
اثر مارکوس اورلیوس

خصمی کژدم بتر از اژدهاست
کین ز تو پنهان بود آن برملاست


---------
اسماعیل