۱۳۸۴ اردیبهشت ۳۰, جمعه

(: (:

......... عبید زاکانی
به شخصی گفتند:((تو پیر شده و عمرت را بیهوده تلف کرده ای،توبه
کن و به سفر حج برو.))گفت:((خرج سفر ندارم)) گفتند:خانه ات را
بفروش و خرج سفر کن.))گفت:((اگر خانه را بفروشم و به سفر حج
بروم،وقتی برگشتم،کجا بنشینم؟و اگر نخواهم باز گردم و مجاور کعبه
شوم،ایا خدا به من نمی گوید که ای دیوانه!چرا خانه خودت را فروخته و
به خانه من آمده ای؟

مرجان