۱۳۸۵ مهر ۱۶, یکشنبه

روز مهرگانThe joy of fasting 15
----------------------

مهر (ميترا) در پارسي مفهوم «روشنايي، دوستي و محبت» داشته و ضد دروغ، دروغگويي، پيمان شكني و نامهرباني بوده.

در زبان پارسي، واژه «دروغ» ازسه هزار سال پيش تغيير نيافته كه تلفظ اوليه آن «دروگ» بود.

پيش از هخامنشيان، جشن مهرگان را بغ يادي (بگ يادي) «ياد خدا» مي گفتند. بغداد (بغ داد یعنی «خدا آن را داده» چون بغ یعنی خدا) نام درختستاني در نزديكي تيسفون پايتخت اشكانيان و ساسانيان بود كه بعداً به صورت شهر درآمد و پايتخت عباسيان شد.

خيام نيشابوري كه تقويم خورشيدي را تنظيم كرده درباره مهر ماه و جشن مهرگان گفته است:

«اين ماه را از آن مهرماه گويند كه مهرباني بود مردمان را بر يكديگر، از هر چه رسيده باشد، از غله و ميوه نصيب باشد، بدهند و بخورند با هم».

به نوشته مورخان يوناني، به دستور داريوش بزرگ بود كه دبستان هاي ايران از مهر ماه آغاز به كار كرده اند و انتشار همين نوشته ها سبب شد كه در سراسر جهان آغاز سال تحصيلي از سپتامبر (10 شهريور تا 10 مهر ) قرار داده شود.

امروز هشتم اكتبر «روز مهرگان» است، شانزدهم مهرماه، كه ايرانيان از دوهزار سال پيش از ميلاد (چهار هزار سال پیش) آن را گرامي می داشته اند.

... محمد