۱۳۸۵ آذر ۲۲, چهارشنبه

The Amazing Power of the Human Mind


بدون اینکه بخواهید به کلمات دقیق شوید،سعی کنید که متن زیر را بخوانید


I cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg The phaonmneal pweor of the hmuan mnid! Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer inwaht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoatnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it wouthit a porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Amzanig huh? Yaeh, and I awlyas thought slpeling was ipmorantt.

حتما شما هم متوجه شدید که واقعا لزومی نداره املای کلمات بدرستی نوشته شده باشه،فقط کافیه که حروف اول و آخر سر جای خودشون باشن.باقیش رو خود مغز حل میکنه

اینهم یک نسخه ی فارسیش

بر ااسس تاققیحت اجنام شده در دگااشنه کرمیبج ،نوحه پشت سر هم قارر گفرتن حورف در یک لغت ایمهت زدایی در طرز خادنون آن کمله ناردد،بکله تهنا نتکه مهم این است که الیون و ایرخن حرف یک کمله در جای دسرت بناشد،درحلای که بیقه حورف آن کمله منناتیود به هر تتبیری قارر گتفره بنشاد و هونز موشید آن کمله را به طور صیحح خوناد.علت این پددیه آن است که مغز ااسنن حورف را تک تک ننوخیامد،بکله هر لغت را به صروت کمال درک منیکد
چه پیدده شفگت اینزگی


خیلی از مغز خوشم میاد.توانایی فوق العاده ای داره
فقط کافیه که ازش طلب کنی
به نظر من اکثر انسانها ، اون حداقل بهره هوشی برای خلق چیزهای جدید رو دارند،ولی اکثرا خودشون اینو از مغزشون طلب نمی کنند
واقعا خدا عجب چیزی توی کله هامون جاسازی کرده....... فتبارک الله احسن الخالقین

forever84_