۱۳۸۵ اسفند ۱۰, پنجشنبه

تا بیابی و زر شوی، چو مردان ِ ره


هنوز هم باید هیزم بشکنی و آب حمل کنی.

Still you should chop wood and carry water.
یک هایکوی ژاپنی

دست از مس ِوجود چو مردان ِره بشوی
تا کیمیای ِ عشق بیابی و زر شوی

حافظ

... محمد