۱۳۸۵ اسفند ۱۱, جمعه

وخداوند جهان را شست


چنان دیدم دوش

که خداوند جهان را شست

در بارش لطیف آسمانی خویش

و بامداد جهان را در آفتاب گسترد

تا خشک شود

هر تیغه باریک علف را شستشو کرد

و هر درخت لرزان را

و رگبارهایش رابر تپه ها فرو با رید

و دریای مواج را جاروب کرد

گل سفید سفید تر شد

گل سرخ سرختر شد

زیرا خداوند

چهره های عطر آگین همه را شست و در خواب کرد

هیچ پرنده ای نیست

و هیچ زنبوری

که پرنده ای پاک تر

و زنبوری پاکیزه تر نشده باشد

چنان دیدم

که خداوند جهان را شست

ای کاش مرا نیز می شست

و غبار آلودگیم را می زدود

و مانند آن سپیدار کهنسال

پاک و شفاف و درخشان می کرد


William L.Stidger