۱۳۸۶ فروردین ۱۹, یکشنبه

شکوفه های بادامسیزده که رفتیم بیرون شهر برای اولین بار درخت بادام دیدم اون هم با شکوفه.عکس هایی که گرفتم رو اینجا گذاشتم شاید شما هم اولین باری باشه که شکوفه های بادام رو می بینید!!
واگویه:
ياد شعر كازانتزاكيس افتادم كه گفت: به درخت بادام گفتم با من از خدا بگو و درخت بادام شكوفه كرد.