۱۳۸۶ فروردین ۱۲, یکشنبه

من آمده ام که عشق فریاد کنم

به نـام خدایی کـه جـــــان آفریــــــــد ...........سخن گفـتـن انـدر زبــــان آفریـــــد
خداونـــد بخشنــــده ی دستگیـــــــــر........... کریــــــم خطــا بخش پوزش پذیــر
عزیزی که هر کز درش سر بتافت............ به هر در که شد هیچ عزت نیافت
********************
با دعوتی که محمد ِعزیز از سر ِ لطف از من کردند ، و من نیز آن را با کمال میل و اشتیاق و از صمیم قلب قبول کردم ؛ این بنده ی کمترین به جمع نویسندگان شفا پیوست
امیدوارم که در شفا حداقل بتونم برای خودم چراغ ِ راه باشم! و حداقل برای شفای کامل ِ روحی ِ خودم تلاش كنم! حق يارتون
.
میلاد