۱۳۸۶ مرداد ۲, سه‌شنبه

شرط ضمن عقد برای زنان

این شرط ها جالبن. باید دانست :)

الف. شرط تحصیل
ب. شرط اشتغال
ج. شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور
د. شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی
ه. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق
و. درج شرط وکالت مطلقه زوجه در طلاق

متن و توضیحات

Excerpt: Additional conditions on marriage contract in Iran. Wife can demand the full rights of freedom to have unconditional 1) education, 2) job, 3) permission to leave the country, 4) participating in spous's properties and wealth after divorce, 5) permission to claim divorce, 6) permission to conditioning the divorce.