۱۳۸۶ مرداد ۲۷, شنبه

نیت یا عمل؟

"اینقدر برای خودتان مسایل منطقی درست نکنید.تقسیم بندی نکنید.شما یکی هستید.درون و بیرون، شما هر دو هستید."

"هنگامی که مرد یا زنی را دوست دارید پدیده ها را به بیرونی و درونی تقسیم می کنید.می گویید:من بدن شما را لمس نخواهم کرد چون به درون شما علاقمندم.لمس کردن بدن چه معنا دارد؟"من شما را دوست دارم اما از بدن شما متنفرم".ایا تا کنون چنین سخنی را به هیچ زنی گفته اید:من تو را دوست دارم اما از بدنت متنفرم؟ او هرگز شما را نمی بخشد.ایا این سخن را به هیچ مردی گفته اید:من تو را خیلی دوست دارم اما مرا لمس نکن،مگذار این عشق نمایش بیرونی پیدا کند؟ در اغوش کشیدن بغل کردن بوسیدن چه سودی دارد؟ نه نیازی نیست! دوست داشتن درونی برای ما کافیست!اما آیا این عشق ارتقا می یابد؟ایا این عشق به شاد کامی می گراید؟ "

این رو چون از متن کتاب دراوردم. ترجیح می دم منبع رو نگم. آخه اینجوری قضاوت میشه در مورد کل مطلب!