۱۳۸۶ مرداد ۲۸, یکشنبه

گوهر خویش را هویدا کنبه راستی که دشوارترین کار شناخت خویشتن است، آن خویشتن حقیقی و واقعی خود ! چنان چه سقراط به مریدی که راه درازی برای یافتن او طی کرده بود گفت:

تو اشتباه آمدی برادر من ، باور کن که من خود سالهای سال در جست و جوی سقراط بوده ام ، اما هنوز موفق نشده ام که او را بیابم