۱۳۸۶ شهریور ۶, سه‌شنبه

دعای رئیس سرخپوستان


رئیس سرخپوستان خدای خویش را اینطور قسم می دهد

ای خدای بزرگ به من کمک کن که هر وقت خواستم

درباره راه رفتن دیگران قضاوت کنم

قدری با کفشهای آنان راه بروم
...............
الهی آمین