۱۳۸۶ مرداد ۲۲, دوشنبه

حسن بی مثال تو بس


حرام گشت از این پس فغان و غمخواری
بهشت گشت جهان زانکه تو جهانداری
مثال ده که نروید ز سینه خار غمی
مثال ده که کند ابر غم گهرباری
مثال ده که نیاید ز صبح غمازی
مثال ده که نگردد جهان به شب تاری
مثال ده که نریزد گلی ز شاخ درخت
مثال ده که کند توبه خار از خاری
مثال ده که رهد حرص از گدا چشمی
مثال ده که طمع وارهد ز طراری
مثال گر ندهی حسن بی مثال تو بس
که مستی دل وجانست و خصم هشیاری

مولانا
..................................
مثال ده: دستور ده