۱۳۸۶ مهر ۱, یکشنبه

اول مهراول مهر ، شوق آموختن و تازگی و تازگی و تازگی .