۱۳۸۶ شهریور ۲۱, چهارشنبه

بدانم و بروم بهتر است یا ندانسته و نفهمیده بروم؟روز ِ مرگم نفسی وعده ی دیدار بده
وانگهم تا به لحد فارغ و آزاد ببر
(حافظ)

Excerpt: Professor Hessaby a moment before death.