۱۳۸۶ شهریور ۱۳, سه‌شنبه

دکتر حسابی در آخرین ساعت ِ اقامت روی زمیندکتر حسابی در آخرین ساعت ِ زندگی.چه سر درب ِ آموزنده ای...

ای کاش پسر ِ دکتر حسابی هم کمی از طمع و حرصش کم کند و به شیوه ی گذشته آرام و متین از پدرش حرف بزند.


Excerpt: Dr Mahmoud Hessaby, the founder of the University of Tehran in his last moments in hospital was studying. The way as how Iranian Scholar Abu Reyhan Birouni was doing exactly the same manner that in his final moments he was asking a question from his colleagues about geometry that has amazed his colleagues.