۱۳۸۶ شهریور ۳۰, جمعهوای بر مردم آخرالزمان ، که خردگان فرمانروایند و خردمندان گوشه نشین . حضرت علی