۱۳۸۶ شهریور ۲۵, یکشنبهعشق می ورزم و امید، که این فن ِ شریف
چون هنر های دیگر موجب ِ حرمان (غم) نشود
محمد ِ حافظ

Excerpt: No comment!