۱۳۸۶ مهر ۱۳, جمعه

بهشت ِ واقعی را از خود ِ پیامبر استشمام کنیم، نه از هوادارانشThe joy of Fasting - Day 21

وقتی می خوندم چشام گشاد شده بود. انگار پیامبری از مریخ این جملات رو گفته. مسلمانا، مسلمانا، گاراژ اونوره. یاد بگیریم از پیامبری که زمینی ها نمی شماسندش.

شرم نمی‌کنید که زنانتان را مانند بندگان می‌زنید ؟
(محمد العبقریه ص ۲۸۷)

وقتی مردی دو زن داشته باشد و میان آن‌ها به عدالت رفتار نکند، روز قیامت یک نیمهٔ او افتاده‌است.
(۵) (نهج الفصاحه ص ۴۵)

شرم ندارید که زن را اول روز می‌زنید و آخر روز با او هم بستر می‌شوید ؟
(محمد العبقریه ۲۸۸)

زن بگیرید و طلاق مدهید، زیرا خداوند مردانی که مکرر زن بگیرند و زنانی را که مکرر شوهر کنند دوست ندارد.
(۶) (نهج الفصاحه ص ۱۴۵)

در کار بخشش میان فرزندان خویش مساوات را رعایت کنید. من اگر کسی را برتری می‌دادم زنان را برتر می‌دادم.
(۷) (ص ۳۶۶)

احترام بانوان را پاس ندارد مگر شخص بزرگوار و محترم و به ایشان اهانت ننماید مگر شخص پست و فرومایه.
(۸) (۳۲۵)

بهترین شما کسانی هستند که برای زنان خود بهتر باشند
(۹) (۳۱۱)

جبرئیل آن قدر در خصوص زن سفارش کرد، تا بدان جا که فکر کردم طلاق زن بدون ارتکاب عمل زشت (زنا) روا نیست.
(۱۰) (مکارم الاخلاق ص ۱۲۶)

مردی که همسرش را بیازارد، نماز و هیچ کار خیری از او پذیرفته نیست و نخستین کسی است که وارد آتش می‌شود.
(وسائل باب ۸۲)

چه بسیار زنانی که فقیه تر از مردان هستند.
(۱۱) (وسائل ص ۱۲۵)

چه بسیار زنانی که بهتر از مردان هستند.
(۱۲) (وسائل ص ۱۲۵)
Excerpt: Some quotation from the Prophet Mohammad including references in which he shows the extreme amount of resepcts to women. For instance: "There are many femals who are more knowledgeable and much better than men." One another, "The best of you Muslims is he who is the best for his unique wife." Whatever you read about the prophet in English which tells differently, is just a lie. The truth comes always with references like these that come here. They are not selected, they are only samples. There are many of these and none of even rathr different perspective.
و چند جمله بدون مرجع از پیامبر اکرم

«هر کس بمیرد و در دلش خرده‌ای هم خودخواهی بماند بوی بهشت را هم نمی‌یابد مگر اینکه پیش از آن توبه کند.»

«برتری دانش از برتری نیایش، بیشتر است.»

«به حقیقت دین نمیرسی مگر تا زمانی که همهٔ مردم را در دینشان احمق و در دنیاشان خردمند بینی.»

«سخنی را که برایت سودی ندارد مگو و زبانت را نگه دار آنچنان که پولت را نگه می‌داری.»

«بر زندگیت چشم تنگ‌تر از درهم و دینارت باش.»

«چیزی ندیدم مانند آتش که گریزان آن در خواب باشد و نه مانند بهشت که خواهان آن در خواب باشد.»

«اگر می‌خواهی بدانی که خدا چه ارزشی و اعتباری برایت قائل است، پس ببین تو چه ارزشی برای او قائلی.»

«هرکس چشمانش را از حرام نگاه دارد، خداوند شگفتی‌هایش را به او نشان خواهد داد.»