۱۳۸۶ مهر ۱۷, سه‌شنبه

اي كه خواهي آمد، زيرك تر باش.

آندره ژيد در مائده هاي زميني Fruits of the Earth ميگه : آه! چه كارها كه هرگز نكرديم و مي توانستيم بكنيم... اين زبان حال بسياري از مردم در لحظه ترك حيات است چه كارها كه مي بايست بكنيم و هرگز نكرديم!

چون به ملاحظاتي پايبند بوديم، فرصتي مناسب را انتظار مي كشيديم، تنبلي مي كرديم و براي اين كه مدام به خود مي گفتيم: چيزي نيست هميشه فرصت خواهيم داشت!

زيرا نمي دانستيم هر روزي كه مي گذرد بي جانشين و هر لحظه نايافتني است.

زيرا تصميم گيري، تلاش و عشق ورزي را به وقتي ديگر وانهاده بوديم.

سپس (اين مردم) چنين خواهند انديشيد: آه! اي كه خواهي آمد، زيرك تر باش. دم را غنيمت شمار!

شیرین - منبعExcerpt: A part of Andre Gide's book called The Fruits of the Earth.