۱۳۸۶ مهر ۱۶, دوشنبه

مرا بنواز ، مرا بسازيا حبيبَ مَنْ لا حبيبَ لَه . يا طَبيبَ مَنْ لا طبيبَ لَه . يا مُجيبَ مَنْ لا مُجيبَ لَه . يا شفيقَ مَنْ لا شفيقَ لَه . يا رفيقَ مَنْ لا رفيقَ لَه . يا مُغِيثَ مَنْ لا مُغِيثَ لَه . يا دليلَ مَنْ لا دليلَ لَه . يا أَنيسَ مَنْ لا أَنيسَ لَه . يا راحمَ مَنْ لا راحمَ لَه . يا صاحِبَ مَنْ لا صاحبَ لَه.

فراز شصتم دعای جوشن کبیر

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

و حال این روزهای من که عجیب با این آهنگ آمیخته شده .