۱۳۸۶ آبان ۱۱, جمعه

من فرياد بر آرمبار خدايا ! اگر مرا در دوزخ كني

من فرياد برآرم كه

وي را دوست داشتم؛ با دوست اين كنند؟!

... رابعه عدويه

____________________________

رابعه عدويه از عارفان قرن دوم هجري است. وي دختر اسماعيل عدوي قيسي است که در نيکوکاري مشهور بوده و در زهد و عبادت اخبار بسيار از او رسيده است. در بصره متولد شد و به بيت المقدس مهاجرت کرد و در آنجا به سال 135 هجري زندگي را بدرود گفت.

از گفتار اوست: همچنانکه گناهانتان را پنهان مي کنيد نيکويي هايتان را پنهان کنيد.
Excerpt: A very old piece from Rabee' Adaviye, the first sufi woman who was living 8 centuries ago. She was great such that Attar admirs her in some points in his books. She says: Oh God, if you burn me i the hell, I will scream and say: I fell in His love, is this the way you treate with a lover?!! ...