۱۳۸۶ آذر ۲۲, پنجشنبه

دل ِعالم توئی در خود مبین خُرد


خود را بشناس
و در سودای آن مباش که به ذات خداوند راه یابی
زیرا تحقیق ِ شایسته ی انسان همان شناخت انسان است
که او را در برزخ میان دو مقام نهاده اند:
موجودی که در نور خرد غرق است و به تاریکی است؛
و در عین خامی ، پخته و سوخته؛
دانش او بیش از آن که شکاک گمان دارد؛
و ناتوانی او بیش از آنکه چون فیلسوف رواقی به نیروی خود مغرور گردد.
بر دو راهه ای ایستاده است :
حیران که خود را خدای داند یا حیوان شمارد؛
حیران که از جسم و جان کدام را مرجع دارد.
آفریده شده است
تا نیمی به آسمان رود
و نیمی بر زمین افتد؛
فرمانروای بزرگ جهان و اسیر جمله کائنات؛
تنها قاضی حقیقت و غرقه ی دریای خطا؛
شکوه ِ آفرینش، طنز ِ دهر و معمای هستی

الکساندر پوپ


در حدیث آمد که یزدان مجید....... خلق عالم را سه گونه آفرید
یک گره را جمله عقل و علم و جود....... آن فرشته است و نداند جز سجود
نیست اندر عنصرش حرص و هوا........نور مطلق گشته از عشق خدا
یک گروه دیگر از دانش تهی..........همچو حیوان از علف در فربهی
او نبیند جز که اصطبل و علف ...........از شقاوت فارغ است و از شرف
آن سوم هست آدمیزاد و بشر....... از فرشته نیمی و نیمی ز خر
نیم خر خود مایل سفلی بُود....... نیم دیگر جانب علوی شود
آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب ....... وین بشر با دو مخالف در عذاب

مولانا

............................................
لینک جایگزین


Excerpt:
Indeed, we created the human with the fairest stature.....Quran

know then thy self, presume not God to scan; The proper study of a mankind is man . plac'd on this isthmus of a middles state, A Being darkly wise,and rudely great: with too much knowledge for the sceptic side ; with too much weakness for the stoics pride, he hangs between ; in doubt to act , or rest; in doubt to deem himself a God , or Beast; in doubt his Mind or Body to prefer. Created half to rise and half to fall; Great Lord of all things , Yet a prey to all; Sole judge of Truth, in endless Error hurl'd; The glory, jest and riddle of the world.
Alexander Pope