۱۳۸۶ دی ۶, پنجشنبه

صبوحي


هر روز بامداد
لحظه ای چند آرنج خود را بر درگاه پنجره ی آسمان بگذار
و دیده بر چهره ی پروردگار خویش بدوز
سپس با تصویری که از این دیدار در دلت نقش بسته است
نیرومند و استوار برای روبه رو شدن با یک روز دیگر به پیش رو.

از شاعری ناشناخته
ترجمه: دکتر الهی قمشه ای


لینک جایگزین