۱۳۸۶ بهمن ۷, یکشنبه

مائده هاي آسماني (1)

من امن بالله ، واليوم الاخر ، و عمل صالحاً ، فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون .
(مائده - بخشي از آيه 69)
هر كس به وجود خدا ايمان آورد و به روز آخرت (‌و بقاي روح ) معتقد باشد و كار نيكو كند ،
‌او را (‌به هر دين و مذهب كه باشد )هيچ خوف و هراس و حزن و اندوه نخواهد بود .

از بهر خدا عشق دگر يار مداريد
در مجلس جان فكر دگر كار مداريد
يار دگر و كار دگر كفر و محال است
در مجلس دين، مذهب كفار مداريد
گر بانگ نيايد زفُسا بوي بيايد
در دل نظر فاحشه آثار مداريد
آن حارس دل ، مشرف جان سخت غيور است
با غيرت او رو سوي اغيار مداريد
هر وسوسه را بحث و تفكر بمخوانيد
هر گم شده را سرور و سالار مدانيد
ياقوت كرم قوت شما باز نگيرد
خود را گرو نفس علفخوار مداريد
يك نيم جهان كركس و نيميش چو مردار
هين ! چشم چو كركس سوي مردار مداريد
آن نفس فريبنده كه غرّ است و غرور است
هين عشق بر آن غرّه غرّار مداريد
مولانا -ديوان شمس

حكمتي از سعدي :
يكي خار پاي يتيمي بكند
به خواب اندرش ديد صدر خجند
همي گفت و در روضه ها مي چميد
كز اين خار بر من چه گلها دميد