۱۳۸۷ فروردین ۲۵, یکشنبه

در زمان انفجار ِ شیراز چه رخ داد؟


آنچه در زمان انفجار ِ شیراز رخ داد:

در ساعات ِ اول خون بيشتري نسبت به تقاضاها اهدا شد. بيشتر آنها بايد تا حالا خراب شده باشند. مردم به سمت حسینیه شتافتند تا غريبه هايي را نجات دهند كه تا ديروز می خواستند سرشان را کلاه بگذارند که دوزار بیشتر پول در آرن.

داوطلبان در خيابانها صف كشيدند و مردم در همه جا صبور و دوست داشتني شدند. خشم محو شد و جايش را به شفقت و غمخواري داد. تمام اين رخدادها، سانت به سانت، ما را به زمينه اي برتر در مكاني بالاتر كشاند.

بجاي اينكه تمام تأكيدمان را روي بيزاري بگذاريم، بياييد از اين رخدادها و رخدادهاي مشابه براي يادآوري بخود براي دلسوزي بيشتر بكار ببريم. دوست داشتني تر باشيم، آرامتر باشيم و بيشتر موجودي الهي باشيم.

فیلم لحظه ی انفجار

... محمد
Excerpt: What has happened in Shiraz after the bomb blast? Look at what happened. More blood was donated in the first day than could possibly be used. Much of it had to be destroyed. People ran into the scene to save strangers that yesterday they were honking their horns at in dismay. Volunteers lined the streets to help. People became patient and loving to one another. Anger dissolved and was turned into compassion. These events, inch by inch, move us to a higher ground, a higher place. Rather than putting all of our emphasis on the horrors, lets use these events and others like them to remind ourselves to be more compassionate, more loving, more peaceful, more divine beings.