۱۳۸۷ فروردین ۲۵, یکشنبه

وقتی مشغول ِ فهمیدن هستیم کجا هستیمدلم می خواست می تونستم سریعتر مقالات را بخونم. چیزها رو زودتر بفهمم. وقتی که مشغول ِ فهمیدن ِ تکه ای از واقعیت ها در مقاله ای هستم، پای تابلو فکر می کنم. حرف می زنم. از روی ساعت یک ساعت و چهل دقیقه بعد شده و تمام ِ این مدت نبوده ام. اشکالاتی دارم که دارم با صبح به صبح بیدار شدنهام درستشان می کنم. از اینکه با تلاش بالاخره می فهمم خوشحالم.

... محمدExcerpt: Time, me and understanding papers. I wish I could understand more to shortcut through time. I wish I could understand math with this quality faster.