۱۳۸۷ خرداد ۹, پنجشنبه

...!

بعضی،

خیال ِ خود را،به خدایی گرفته اند!

"شمس تبریزی"

من هم یکی ازین بعضی ها هستم؟! پناه می آرم به خدا از خدای خیالی ام!