۱۳۸۷ تیر ۵, چهارشنبه

عظمت خود را بنگر

14 سپتامبر -1920

نيروي الهي هر آنچه را هست ، آفريد و در هر موجودي، فرياد زندگي را نهاد .نمي توان اين فرياد را كه در تمناي ديدار خداوند است
ناديده بگيري .بايد به اين جستجو كمك و در زندگي شركت كني.تنهايي از ويژگيهاي آدمي است ،‌اما براي كسي كه ميخواهد گوش بسپارد ،‌فرياد زندگي آنجا است ، در هر گوشه .
هر بار كسي به من نزديك ميشود و ميگويد :آيا تو به خدا اعتقاد داري ؟
در ميابم كه اين شخص،‌نوميدانه نيازمند محركي است تا او نيز به خداوند معتقد شود.
اما ذات خداوند را نمي توان نشان داد ،‌و هرگز نمي كوشم كسي را در اين باره متقاعد كنم .تعريف هاي گوناگوني از خدا هست ،‌و هيچ يك به كار نمي آيد .هيچكس نمي تواند به درك نامرئي كمك كند - و هر كس بايد برا ي ماجراي شخصي خود به راه بيافتد.14 ژانويه -1922

بهترين بخش را در هر فرد جستجو كن،‌و اين را به او بگو.همه ي ما به چنين محركي نيازمنديم هر بار كه از كار من ستايش ميشود فروتن تر ميشوم چون احساس ناديده شدن يا ناخوشايند بودن نمي كنم.تمام مردم جهان چيزي دارند كه به خاطر آن سزاوار ستايش باشند .ستايش ها نشانگر ادراك هستند در خلقت خويش انسانهايي عالي هستيم و هيچكس از ديگري بهتر نيست،
‌نگريستن به عظمت همسايه ات را بياموزو عظمت خود را نيز بنگر.
از نامه هاي جبران خليل جبران

1 نظر:

سماعیل مرشدی گفت...

ه نام خدا "

و با سلام

از آشنایی شما بی نهایت خوشحالم
به وبلاک این حقیر نیز سری بزنید
ممنون می شوم . احتمالا بپسندید.
با تشکر