۱۳۸۷ تیر ۱۹, چهارشنبه

خنده داری ای مغرور !ضعف ِ حیوانات نازی که چند ماه بعد کاملا توانا شده اند. ای توانا کننده ی ناتوانان، توانایمان کن که در زندگی ضمن ِ پیشرفت بی توقف، اخلاق را نگه داریم


Excerpt: Keep ethic when grow up.