۱۳۸۷ تیر ۱۹, چهارشنبه

پرواز كن


در یک لحظه همه چیز می تواند دگرگون شود
وزش باد را بروی شانه هایت احساس کن
در یک چشم برهم زدن می توانی دنیا را در اختیار خود درآوری
پس گذشته را به فراموشی بسپار

آیا می شنوی که نیرویی تو را فرا می خواند ؟
آیا آن را در روح خود احساس می کنی
آیا می توانی به این رویا اعتماد کنی ؟
پس آن را تحت کنترل خود در آور
پرواز کن ،
آن بخش از وجودت را که نهان کرده ای نمایان کن
تو می توانی بدرخشی

دلایل کارهایی که در زندگی قادر به انجام آنها نبودی را فراموش کن
و دوباره تلاش را آغاز کن

زیرا اکنون زمان متعلق به توست
زمانی برای اوج گرفتن
تمامی نگرانی هایت را در جایی دیگر به دور بریز
رویاهایت را درک کن و به دنبالش باش قبل از آن که زمان بگذرد
و هنگامی که می خواهی به آن برسی ،
ببینی دیگر چیزی باقی نمانده
و در جهان احساس پوچی ميکنی
زمانی که افسرده و دلتنگ هستی و احساس تنهایی می کنی
فقط می خواهی به جایی فرار کنی
به خودت اعتماد کن
و مایوس نشو
تو می دانی که بهتر از هر شخص دیگری هستی
پرواز کن ،
آن بخش از وجودت را که پنهان کرده ای نمایان کن
تومی توانی بدرخشی
دلایل کارهایی که در زندگی قادر به انجام آنها نبودی را فراموش کن
و دوباره تلاش را آغاز کن
زیرا اکنون زمان متعلق به توست
زمانی برای اوج گرفتن
در یک لحظه همه چیز می تواند دگرگون شود .
ترجمه ای از ترانه های هیلاری