۱۳۸۷ تیر ۲۱, جمعه

بیانات مهم محمد خاتمی در اسلو
منبع: وب سایت محمد خاتمی


شرق می تواند از فرهنگ و تمدن غرب برای توسعه و پیشرفت و آزادی خود بهره های فراوان بگیرد، همانگونه که غرب می تواند با رجوع به فرهنگ و تمدن شرق بسیاری از خلاء های اخلاقی و معنوی خود را که موجب بحرانهای بزرگ در ذهن و زندگی انسان مدرن شده است پر کند.
Excerpt: Khatami's important speech in Oslo.