۱۳۸۷ مرداد ۱۱, جمعه

زندگی را زندگی کن عزیزمبرخیزید و دامن همّت به کمر زنید.بکوشید و بجوشید،
غوغای زندگی بر پا دارید تا زنده اید،
زندگی کنید و مانند زنده بگوران خود را در کنج عزلت دفن نکنید.
حضرت علیExcerpt: Remember, you are alive to live your life! just once!

Give up routine and live each day as the last day of your life! change it to a terrific, fantastic , fascinating day!

Be happy! honey :)

...Milad


1 نظر:

مریم گفت...

فوق العا ده بود ممنون.