۱۳۸۷ مرداد ۲۶, شنبه

به ازاء هر شیاد انسان ِ درستی هم هست

نامه ی منسوب به آبراهام لينكن نوشته شده به آموزگار ِ پسرش
**

به پسرم اینگونه درس بدهید:

او باید بداند که همه ی مردم عادل و همه ی آنها صادق نیستند. اما به پسرم بیاموزید که به ازاء هر شیاد، انسانهای درست و صدیق وجود دارند.

به او بیاموزید که به ازاء هر دشمن، دوستی هست.

به او بیاموزید که از باختن پند بگیرد و از پیروز شدن لذت ببرد.

او را از غبطه خوردن برحذر دارید.

به او نقش و تاثیر مهم خندیدن را یادآور شوید.

به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان دقیق شود. به گلهای درون باغچه، به زنبورهایی که در هوا پرواز می کنند، دقیق شود.

به پسرم یاد بدهید با ملایم ها، ملایم و با گردن کشها، گردن کش باشد.

به او بگویید به عقایدش ایمان داشته باشد، حتی اگر همه در جهت خلاف او حرف بزنند.

به پسرم یاد بدهید که همه حرفها را بشنود و سخنی را که به نظرش درست می رسد انتخاب کند.

به او بگویید تسلیم ِ هیاهو نشود و اگر خود را بر حق می داند پای سخنش بایستد و با تمام قوا بجنگد.

در کار ِ تدریس به پسرم ملایمت به خرج دهید اما از او یک ناز پروده نسازید.