۱۳۸۷ مهر ۸, دوشنبه

رشد كن


هر تیغه ی علف فرشته ی خودش را دارد .
فرشته ای که بر روی آن خم میشود و زمزمه می کند :
« رشد کن ... رشد کن »