۱۳۸۸ فروردین ۴, سه‌شنبه

بي‌خيالي از نوع جنوبيمتخصصين امور تربيتي بر اين عقيده هستند كه بچه‌ها نبايد در اين شانزده‌ روز تعطيلات به صورت كامل به عياشي و خوشگذروني بپردازند بلكه لازم است متناوبا نگاهي به درس و مشق و كارشون نيز داشته باشند
اما از آنجا كه من پسر بدي هستم، بي‌خيال اين توصيه‌ها شده و مخ اينجانب در حال تجربه‌ي دماي صفر مطلق مي‌باشد