۱۳۸۸ فروردین ۱۶, یکشنبه


فکر که می کنم میبینم با این وضع اون دنیا هم حوصله ام سر میره، اینه که هلم میده تا بیشتر بفهمم .