۱۳۸۸ مرداد ۲۴, شنبه

بارش شهابي پرساووشيدنباله دارها وقتي به دور خورشيد مي گردند و از آن دور مي شوند ذرات ميليمتري وميكرومتري از خود بر جاي مي گذارند و وقتي زمين در مدار با دنباله دارها برخود مي كند بارش شهابي ايجاد مي كند.
دنباله دار ((سويفت تاتل)) عامل اين بارش ساليانه است كه هر 120 سال يك دور به گرد خورشيد مي گردد واولين بارسال 1862 رصد گرديد. انتظار مي رفت اين دنباله دار در سال 1980 ميلادي در آسمان ظاهر شود اما در سال 1992 مجددا" به ديدار خورشيد آمد و دليل تاخير از هم گسيخته شدن آن اعلام شد.
بارش پرساووشي كه برخي به اشتباه با حذف ((پ)) زبان فارسي آنرا بر ساووشي تلفظ مي كنند در روزها ي
پاياني امرداد هر سال به اوج خود مي رسد. انتظار مي رفت دهها شهاب در بامداد چهارشنبه 21 امرداد در آسمان مشاهده شوند اما نور كوژ ماه كاهنده مزاحم رصد شهابهاي كم نور بود.
آذر گويها از شاخصه هاي اين بارش زيباي شهابي هستند.