۱۳۸۹ آبان ۷, جمعه

تو نباید به صفر تقسیم شی

متکلم را تا کسی عيب نگيرد، سخنش صلاح نپذيرد.

مشو غره بر حسن گفتار خويش

به تحسين نادان و پندار خويشو اینکه

چند روزی لباس موقتی به تن شفا کرده ایم به دلیل یک اشکال فنی. خلاصه مطلب جدید می توانید هر چقدر دلتان خواست بنویسید اما ظاهر شفا یک هفته ای اینطور می ماند. احتمالا یک هفته ای تحمل بفرمایید. می پوزه ایم از ناراحت کردنتان.