۱۳۸۹ آذر ۱۵, دوشنبه

۲۰ ثانیه فکر کن: تو هنوز داری حملش می کنی؟!

دو زاهد داشتند در راه می رفتند که به  منطقه ای پر از گل و لای رسیدند. دختر زیبایی که نمی خواست کثیف بشه اونجا مونده بود و نمی تونست رد بشه. یکی از زاهدها به دختر گفت: نگران نباش من می برمت آنطرفن. و بعد بلندش کرد و بردش گذاشتش آنطرف ِ گل و لای ها. دوباره آن دو زاهد به مسیر ادامه دادند اما زاهد دوم ساکت بود. تا اینکه شب به استراحتگاهی رسیدند. بعد از عبادت و شام موقع استراحت دومی به اولی گفت: ما زاهد ها نباید به دخترها نزدیک شویم. آنهم از نوع جوانش و آنهم از نوع زیبایش. اولی خنده ای کرد و گفت: من آن دختر را  آنجا جا گذاشتم. تو هنوز داری او را حمل می کنی؟! 
... محمد

Excerpt: Tanzan and Ekido were once travelling together down a muddy road. A heavy rain was still falling. Coming around a bend, they met a lovely girl in a silk kimono and sash, unable to cross the intersection. “Come on, girl,” said Tanzan at once. Lifting her in his arms, he carried her over the mud. Ekido did not speak again until that night when they reached a lodging temple. Then he no longer could restrain himself. We monks can’t be near females,” he told Tanzan, “especially not young and lovely ones. It is dangerous. Why did you do that?”
“I left the girl there,” said Tanzan. “Are you still carrying her?” 

1 نظر:

ناشناس گفت...

Ali:That's marvellous,i hope for more people, it will be usefull.