۱۳۸۹ آذر ۱۷, چهارشنبه

چه بسا دعای انسان به ضرر او باشد

دعا، هر گونه طلب و خواستن را شامل میشود؛ چه به زبان بخواهد یا برای بدست اوردن آن به پا خیزد و تلاش و کوشش کند.
در حقیقت، عجول بودن انسان برای کسب منافع بیشتر و شتاب زدگی او در بدست اوردن خیر و منفعتش سبب میشود که تمام
جوانب مسایل را مورد بررسی قرار ندهد، و چه بسا با این عجله نتواند خیر خود را تشخیص دهد ؛ بلکه هوی و هوس های سرکش
چهره ی حقیقت را در نظرش دگرگون کند و به دنبال شر و بدی برود.
انسان ( بر اثر شتابزدگی )، بدیها را طلب میکند آن گونه که نیکی ها را میطلبد؛و انسان ، همیشه عجول بوده است.

اسراء-11
Excerpt: Your Text Here