۱۳۸۹ آذر ۲۰, شنبه

به همه ی انسان های خوب

اینو در وب سایت استاد فرشچیان دیدم نظرم رو گرفت:


چقدر چسبید وقتی دیدم پشیزی برای بد ارزش قایل نیست.

... محمد