۱۳۸۹ اسفند ۵, پنجشنبه

برای بودن


همه آمده بودند از فک و فامیل تا دوست و آشنا همه خوشحال بودند
بزرگي از فامیل میامد همه به یک باره تمام قد جلويش بلند میشوند و به احترام دستی بر سینه می زنند
از آن طرف دو دوست یا آشنا همدیگر را میبینند گرم احوال پرسی و جویای حال هم میشوند

اين است دلیلی برای بودن
هدفی برای زندگی